خوش آمدید

Kirche der EFG Marburg, Baptisten

شروع

به کلیسای Uferkirche خوش آمدید.

در کلیسای ما افراد از نژاد و سنین مختلف با هم دیدار می کنند. صرف نظر از اینکه ریشه های ما از آلمان ، ایران ، افغانستان یا جاهای دیگر باشد و صرف نظر از اینکه به زبان آلمانی ، فارسی یا سایر زبانها صحبت می کنیم - در کنار هم به عنوان افرادی که خدا دوستشان دارد ، در ایمان به عیسی مسیح متحد شده و با تأثیر از روح القدس در مسیر زندگی با هم همراه و همسفر می شویم و کتاب مقدس به عنوان کلام خدا ، چراغ راه و راهنمای زندگی ماست.